+ Add to Library
+ Add to Library
The following content is only suitable for user over 18 years old. Please make sure your age meets the requirement.

C1 POISON IVY

"BILIS, ADRIELLE, TAKBO!"

Humalo ang sigaw na iyon ng binatilyong si Reaper sa maingay na lansangan ng Recto Avenue sa Sampaloc, Manila. Dinig sa paligid ang sigawan ng mga tinderang nagtitinda ng kung anu-ano sa gilid ng malawak na kalsada maging ang hiyaw ng ilang kalalakihang nagtatawag ng mga pasaherong sasakay sa mga jeep na mahabang nakapila sa tabi ng daan na biyaheng Caloocan. Sinundan ang mga ingay na iyon ng malakas na tunog ng paparating na tren habang makikita naman ang isang dalagitang nakasuot ng maluwag na T-shirt at pinutol na pantalong maong na mabilis na tumatakbo paakyat sa underpass na nasa tapat ng isang malaking establisyemento. Pabaliktad na nakasuot sa ulo nito ang luma at medyo butas-butas nang sumbrero na kulay itim. Pasado alas-otso na ng gabi at buhay na buhay pa rin ang bahaging iyon ng Manila.

"Salo, Reaper!" Sigaw naman ng dalagita sa binatilyo bago niya hinagis dito ang hawak na kuwentas na nahablot niya sa isang estudyante. Ang dahilan kung bakit mabilis siyang tumatakbo. May nakabuntot kasi sa kanya na dalawang may katabaang pulis.

Mabilis naman iyong sinalo ni Reaper at pasimpleng humalo sa karamihan habang ang dalagita ay mabilis na ipinagpatuloy ang pagtakbo hanggang makarating ito sa isang bahagi ng madilim na kalsada. Saglit itong huminto at nagpalinga-linga. Nang masigurong walang ibang tao roon ay kaagad na gumuhit ang malawak na ngiti sa magkabilang sulok ng mga labi nito.

Kaagad na hinubad ni Adrielle ang suot na sumbrero at mula roon ay kumawala ang mahaba at alon-alon niyang buhok. Sunod niyang hinubad ang damit na ipinatong naman niya sa kulay puting sando pati na rin ang suot niyang maluwag na putol na pantalon at natira ang suot niyang maiksing cotton short. Nagpalinga-linga siya sa paligid hanggang sa matanaw niya ang basurahan sa unahan. Pumalatak si Adrielle bago pahuni-huning humakbang palapit roon, dala ang kanyang mga hinubad at itinapon ang mga iyon sa basurahan.

"Maghanap kayo at maghabol hangga't gusto n'yo, mga ulol!" Usal niya bago ipinagpag ang magkabilang kamay sa suot na shorts.

Pumihit si Adrielle paharap sa kanyang pinanggalingan nang bigla siyang matigilan. Mayroon kasing isang lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatalikod ito sa may kalayuan ding lamp post. Kumunot ang noo niya at kaagad na naging alerto. Humanda siya para sa posibleng pag-atake nito nang mapasulyap siya sa kabilang gilid ng kalsada. Ngayon lang niya napansing mayroon pa palang dalawang lalaki roon at nang muli siyang pumihit sa kanyang likuran ay mayroon na ring tatlo pang lalaking natayo sa gitna ng kalsada.

"Potangina?.." gigil na usal ni Adrielle kasabay ng pagkuyom ng kanyang mga kamao.

"Tsk..." Palatak ng isa sa mga ito bago nagsimulang humakbang palapit sa kanya.

Mas lalong naging alerto si Adrielle. Luminga siya sa paligid para maghanap ng p'wedeng ipanglaban sa mga ito. Kahit mag-isa lang siya at babae ay hindi siya papayag na hindi niya masugatan kahit ang isa man lang sa mga ito.

"Sino kayo at ano ang kailangan n'yo sa akin?" Pagalit niyang tanong sa mga ito bago pasimpleng humakbang palapit sa may kalakihan ding bato na nakita niya malapit sa kanyang kinatatayuan. Mabilis niya iyong dinampot at humanda na sa pag-atake ng mga ito nang bigla siyang matigilan. Bigla kasing tumawa ang dalawang lalaki na nasa kabilang gilid ng kalsada. Sinundan iyon ng malakas na palakpak ng isa na nakatayo sa kanyang likuran.

"Feisty!" turan ng isa sa mga ito na ikinasimangot ni Adrielle.

'Wag siyang ma-ingles-ingles ng mga ito dahil lalong umiinit ang ulo niya. Iniisip din niya si Reaper. Tiyak niyang naghihintay na sa tagpuan nila ang kaibigan niya at sigurado din siyang nag-aalala na rin ito para sa kanya. Hindi na siya magtataka kung anumang sandali ay bigla itong susulpot roon sa kinaroroonan niya.

"Huwag kayong lalapit!" Babala niya sa mga ito at itinaas ang hawak na bato. "Bago n'yo ako mahawakan, sisiguraduhin ko ring basag ang bungo ng isa sa inyo!" dugtong pa niya.

"C'mon, guys," dinig ni Adrielle na sabi ng lalaking paparating. Nakasuot ang magkabila nitong mga kamay sa suot nitong pantalon. "what's taking you all so long, huh?" dugtong pa nito bago tuluyang tumigil sa paglalakad at tumabi sa isang lalaking tahimik lang na nakatayo sa gitna ng kalsada.

"Ang dami n'yo naman..." Hindi napigilang reklamo ni Adrielle. "isa laban sa pito, nasaan ang hustisya?!" gigil niyang dugtong na humigpit ang hawak sa batong nasa kanyang palad.

"Relax," ani ng bagong dating kay Adrielle na muli namang nalukot ang mukha. Kanina pa ito ingles nang ingles. Napipikon na siya. Kapag nagkagipitan, ito talaga ang uunahin niyang babasagin ang bungo. "we ain't here to hurt you—"

Naputol ang sasabihin nito nang biglang magsalita ang katabi nito.

"Did you handle the cops?" usisa nito sa malamig na tinig. Bigla tuloy nakaramdamm ng pangingilag si Adrielle.

"U-huh...piece of—" tugon ng katabi nito na sinabayan pa ng pagtango.

"Tigilan n'yo ang kaka-ingles, nakakapikon na!" singhal ni Adrielle sa mga ito na bigla namang napatigil sa pag-uusap.

Ilang sandaling natahimik ang mga ito habang alerto pa ring nakikiramdam si Adrielle. Hindi siya p'wedeng sumigaw para humingi ng tulong. Baka mas lalo siyang mapahamak at pulutin sa kamay ng mga taga-DSWD.

"You're a long way from home, Adrielle. 'Ready to go home now?" anang isa na nasa kanyang likuran.

Umangat ang kilay ni Adrielle. Ano ba ang pinagsasabi nito?

"Adrielle Guerrero, Dad is waiting for you at home..."

FOURTEEN YEARS HAD PASSED...

"Lead the way for me, dumbass!"

It was Russet.

Igting ang mga panga nito habang ang mga mata ay nakatutok sa unahan ng minamaneho niyang Toyota corolla ascent. Humahagibis iyon sa kahabaan ng malawak na kalsada. Mabuti na lang at walang gaanong bumibiyahe nang mga oras na iyon palibhasa halos kalagitnaan na rin kasi ng gabi.

"Turn to your left now, Russ," sagot naman ni Crimson habang ang mga mata ay nakatutok sa mga monitor na nasa harapan nito. Naroon ito sa malaking monitoring room na nasa basement ng mansion ng ama nitong si Señor Lion. Nakasuot sa tainga nito ang maliit na earpiece.

Samantalang sa salas naman ay naroon sina Kimhan at Azure kasama ang senyor. Parehong bakas sa mukha ng magkapatid ang matinding pag-aalala para kay Russet na sa mga sandaling iyon ay nakikipaghabulan sa kalaban nilang grupo. Kalmado naman si Senor Lion habang nakasalpak sa bibig nito ang tabacco.

"Bullshit! These rats are pissing the hell out of me already." Gigil na ani ni Russet habang patuloy sa mabilis na pagmamaneho. "How the heck did they fucking know that I was having a deal with Valerio there?!" patuloy nitong humigpit ang hawak sa manubela ng dala niyang sasakyan.

"You have a mole in your team, idiot!" Pasinghal na sabad naman ni Trigger na kanina pa naiirita sa ingay ni Russet. "Just focus on your driving and get the hell your ass out of the road!" dugtong pa nito na umani naman ng masamang tingin mula sa panganay na si August.

Naroon ang mga ito sa isa sa mga bungalow style na bahay na hindi kalayuan mula sa mansion kasama ang ilang bodyguards at kagaya ng iba pang bastardo ni Senor Lion ay naka-monitor din ang mga ito kay Russet. Gusto man ng mga ito na kumilos para back-up-an ang kapatid nila ay hindi nila magawa hangga't walang ibinibigay na go signal sa kanila ang kanilang ama.

"Damn it! I'm going..." Galit na sabi ni Azure na akmang hahakbang na palabas ng salas ng isang seryoso at walang emosyong boses ang sabay-sabay nilang narinig mula sa suot nilang earpiece.

"Details..."

Sabay-sabay na nakahinga nang maluwag ang magkakapatid samantalang sumilay naman ang tipid na ngiti mula sa sulok ng mga labi ni Senor Lion.

"Put her on speaker," utos ni Señor Lion kay Crimson na kaagad namang sumunod. Kagaya ng kanyang mga anak ay may suot ding earpiece ang Señor.

"Is that Adrielle?" boses iyon ni Russet na bahagya nang kumalma.

"Hello, Russ..." bati ni Adrielle kay Russet na kaagad namang napangisi.

"Where are you?" tanong ni August sa bunsong kapatid. Kunot na kunot ang noo nito. Since when did their little sister came back to the country? Wala yatang nabanggit sa kanila o kahit sa kanya tungkol doon ang kanilang ama. What is he up to this time, huh?

"Hi there, Aug. I'm just around the corner, trying to save Russ' troubled ass," sagot ni Adrielle kay August bago muling ibinalik ang atensiyon kay Crimson na nang mga sandaling iyon ay abala pa rin ang mga mata sa monitor na nasa harapan nito at ang mga daliri naman ay panay ang pindot sa keyboard. "Give me his exact location, Crim," turan niya rito habang mabilis na pinapaharurot ang dalang kulay itim na motorbike sa bahaging iyon ng malawak na kalsada.

"On your two, Adrielle," sagot naman ni Crimson sa kapatid.

"I want a clear and fastest way to Russ, Crim," ani ni Adrielle habang mabilis na lumulusot sa ilang mga sasakyang kasabay niya sa kalsada nang mga oras na iyon.

"You can take the road right after the traffic light then turn left, go straight to the rail way—"napatigil si Crimson sa pagsasalita nang mayroon itong mapansin sa isang monitor. "Oh, shit! There's a train coming in about five minutes, Adrielle. Can you take that?"

"Piece of cake," seryosong usal ni Adrielle bago mas lalo pang binilisan ang pagpapatakbo ng minamanehong motorbike.

"Okay, wait for my signal..." turan ni Crimson bago itinutok ang mga mata sa monitor kung saan niya nakikita ang paparating na tren.

Samantala, kalmado naman nang humakbang si Azure palapit sa maliit na mesa kung saan naroon ang kinakain nitong chips kanina. Binitawan lang nito iyon nang marinig na may problema si Russet.

"Alright, who's up for a midnight party, huh?" tanong naman ni Kimham na halos magkakasabay na sinagot nina Trigger at Azure.

"I'm in!"

"Cool..."

"Enjoy the rest of the night boys." Ani naman ni Señor Lion sa mga anak bago ito tumayo at nagsimula nang humabang patungo sa hagdanan.

"Wait for me, morons..." singit naman ni Adrielle sa usapan ng mga ito bago muling ibinalik ang atensiyon sa pagmamaneho.

"On my three, Adrielle. Ready?" boses iyon ni Crimson.

Ngumisi si Adrielle. "I'm always ready, Crim."

"Alright, sa kabila niyang rail way ay malapit na diyan si Russet—"

Napatigil si Crimson nang biglang sumingit si Russet.

"I'll slow down then," sabi nito.

"Just keep driving, Russ. Distract them and I'll handle the rest." sabi naman ni Adrielle.

"On my mark, Adrielle!" warning ni Crimson sa bunsong kapatid.

"Roger that, big bro!"

Ilang saglit pa ay dinig na sa paligid ang rumaragasang tunog ng papalapit na tren.

"Now, Adrielle!"

Kasabay ng sigaw na iyon ni Crimson ay umangat naman mula sa sementadong kalsada ang gulong ng motorbike ni Adrielle bago iyon lumipad sa ere, halos kalahating metro ang taas mula sa bubong ng tren.

"Damn, that was one hell of a fancy stunt, El!" Sigaw ng tuwang-tuwa na si Kimhan. Napasuntok pa ito sa hangin dahil sa sobrang tuwa na tila ba nasa harapan lang nito ang bunsong kapatid.

Nang muling sumayad sa lupa ang gulong ng motorbike ni Adrielle ay naroon na siya sa kabilang bahagi ng riles at tanaw na rin niya mula sa kanyang kinaroroonan ang ilang sasakyang naghahabulan.

"Uh-uh, nobody mess up with a Guerrero, bitches!" usal ni Adrielle bago kinuha mula sa kanyang beywang ang nakasukbit na baril.

Mabilis niyang pinaharurot ang motor hanggang sa marahil ay nasa dalawang daang metro na lang ang layo niya sa pinakahuling sasakyang pilit na humahabol kay Russet. Ikinasa niya ang baril at pinaputukan ang sasakyan. Dahil hindi iyon inaasahan ng driver ay hindi ito naka-iwas. Lumikha ng malakas na ingay ang nawasak na salamin sa likuran ng sasakyan at deretsong tumama ang bala sa likod ng ulo ng driver. Gumiwang-giwang ang kotse bago iyon bumangga sa isa pang sasakyan na minamaneho naman ng isa sa mga kasama nito.

"Serves you right, assholes!" Bulong ni Adrielle bago hinugot ang maliit na patalim mula sa suot nitong knee boots at tila walang anumang ihinagis sa sasakyang nasa kaliwa nito. At dahil bukas ang mga bintana ng kotse ay sapol iyon na tumama sa mismong gitna ng noo ng driver."See you in hell, bitches!" sigaw niya sa mga ito bago itinaas ang kamay para bigyan ng dirty finger sign ang tatlong lalaking sakay ng kotse.

"Nice one, El!" ani naman ni Dalton na sa kauna-unahang pagkakataon simula kanina ay nagsalita.

"Hey, Da, how's Nina?" bahagyang umangat ang sulok ng mga labi na tanong naman ni Adrielle sa nakatatandang kapatid.

Kaagad na dumilim ang anyo ni Dalton nang marinig ang tanong na iyon ni Adrielle.

"Fuck you, little witch!" Singhal ni Dalton.

Humagikhik si Adrielle bago muling ibinalik ang pansin kay Crimson nang muli itong magsalita.

"Both of you, you need to get out there, now! They have back-ups coming from the left intersection."

"Hey, Russ, is that a stolen car?" tanong naman ni Trigger sa kapatid.

"Yeah,"

"Leave it now and you can do a piggyback ride with El..." ani naman ni Dalton.

"Hey, Trigger, I love your new car," turan ni Adrielle sa isa pang nakatatandang kapatid. Perks of being one of Lion Guerrero's infamous bastards, she got herself a seven nosy, annoying and not to mention—devilish brothers.

"Of course, it's —"

Bago pa man matapos ni Trigger ang sasabihin ay binulabog na silang lahat ng malakas na pagsabog mula sa labas ng mansion.

"It's payback time, brother..." ani ni Adrielle kay Trigger bago niya tuluyang inalis ang suot na earpiece sa tainga.

"Adrielle!" Malakas na sigaw naman ng namumula sa galit na si Trigger bago mabilis tumakbo palabas ng mansion. "Fuck it!" muling sigaw nito nang makita ang bagong biling kotse na lumiliyab sa gitna ng malawak na training ground. Kung paano iyon napunta roon, it was surely all thanks to Adrielle Guerrero.

Report
Share
Comments
|
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height