+ Add to Library
+ Add to Library

C12 TEMPERAMENT

NANG tuluyang bumukas ang elevator ay mabilis na lumabas sina Adrielle, Kimhan at Cougar.

"Fuckin' head dress!" napipikong usal ni Adrielle na sandaling tumigil sa paglalakad. Pahiklas niyang hinila ang inilagay na palamuti ni Adela sa buhok niya nang ayusan siya ng babae kaninang bago sila pumunta sa Sapphire Hotel

Continue to read this book on the APP
Unlock this chapterCost: 14 Bricks
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height