+ Add to Library
+ Add to Library

C3 BODYGUARD

"THEY ALL LOOK NORMAL, aren't they, Bob?" Nangi-ngiting turan ng katabi ni Cougar na si Emman, ang head bodyguard ni Lion Guerrero.

Bobby ang pangalang gamit ni Cougar sa loob ng Octagon. Isang linggo na rin ang nakakalipas simula nang makapasok siya sa loob ng teritoryo ng mga Guerrero. General Gallego pulled some strings para kung sakaling i-track ni Crimson Guerrero ang background niya ay wala itong makita. Ang pampitong anak kasi ni Lion Guerrero ang head ng intelligence ng Octagon. Malaki rin ang hinala nila ni General Gallego na sangkot ang lalaki sa nangyaring hacking sa system ng NBI na naglalaman ng mga confidential files noong nakaraang taon. At isa iyon sa kailangan niyang alamin.

Mahinang tumango si Cougar. Magaan ang araw na iyon para sa kanilang lahat dahil naging maayos ang transaction ni August sa kausap nitong representative ng isang mafia organization na nagmula sa China. Si August Guerrero naman ang humahawak sa malawakang drug deals ng Octagon. Sa likod ng kagalang-galang nitong personalidad bilang CEO ng Guerrero Holdings Inc ay nakatago ang totoo nitong katauhan bilang isa sa walong tagapagmana ng Octagon.

"Not until they hold their guns, point it on your head and pull the trigger..." dugtong ni Emman na sadyang ibinitin ang sasabihin.

Hindi alam ni Cougar kung tama ang kutob niya na binibigyan siya ng babala ng lalaki. Well, wala naman siyang pakialam dito as long as ginagawa niya nang tama ang lahat ng utos ni Lion Guerrero sa kanya ay ligtas siya maging ang misyon niya.

"They are Guerreros anyway," tipid na usal ni Cougar bago dumako ang mga mata sa gawi ng kaisa-isang anak na babae ni Lion.

Si Adrielle Guerrero.

Kagaya ng mga kapatid nitong lalaki ay may hawak ding bote ng beer ang babae. Naroon ang mga ito sa lanai kung saan tanaw na tanaw mula sa kinatatayuan nila ni Emman. Kasama ng mga ito ang ama'ng si Lion na nakaupo naman sa upuang gawa sa bakal kaharap ang pangalawang anak na si Dalton, ang lalaki sa likod ng matagumpay na paghawak sa maliliit na sindikato sa black market. Ayon sa nabasa niyang reports na ibinigay sa kanya ni General Gallego ay si Dalton at ang kakambal nitong si Trigger ang may hawak sa Black Market at siya ring pinagkakatiwalaan ng matandang Guerrero pagdating sa tactics and demonstration para sa matagumpay na operation ng Octagon.

Bahagyang kumunot ang noo ni Cougar habang nakatutok ang paningin kay Adrielle. Bukod tangi kasing ito lang ang blangko ang record. Ang sabi sa report na ibinigay sa kanya ay walang nakuhang impormasyon ang dating agent na humawak sa kasong ibinigay sa kanya ni General Gallego ngayon tungkol sa babae. Bukod sa pagpunta nito sa Japan twelve years ago para doon mag-aral na kalaunan ay naging runway model nang madiskubre ito ng isang talent manager doon ay wala nang ibang natuklasan tungkol dito. Malinis ang record nito na alam ni Cougar na imposible dahil anak ito ni Lion Guerrero.

"Don't be too obvious, Bob, baka mapahamak ka," turan ni Emman kay Cougar. Mahina pa siya nitong tinapik sa balikat bago ito tuluyang umalis sa kanyang tabi.

Hindi na kumibo si Cougar. Kumuha siya ng sigarilyo mula sa hawak na maliit na kahon. Isinubo niya iyon sa bibig at sinindihan bago muling ibinalik ang pansin sa gawi ni Adrielle para lang matigilan nang magtama ang kanilang mga paningin. Wala sa loob na napahithit nang sunod-sunod sa sigarilyo na naka-ipit sa kanyang bibig si Cougar na naging dahilan para siya ay ubuhin.

"Bullshit!" usal niya bago inalis sa bibig ang sigarilyo. Tinapon niya iyon sa sahig bago inapakan para patayin ang apoy sa upos niyon.

SAMANTALA...

"It's really nice to finally have you back here, El," Ani ni Russet kay Adrielle na nakatayo sa tabi nito. Inakbayan niya ang bunsong kapatid at ibinaling ang pansin sa kanilang ama na tahimik lang na nakaupo sa tabi ni Dalton. "Right, Dad?" untag niya rito.

Tumango si Lion sa anak bago itinaas ang hawak na basong may lamang brandy. Hindi kasi ito umiinom ng beer kaya tuwing may inumang kagaya nang mga sandaling iyon ay brandy ang iniinom nito.

"Yeah,, right..." mabilis na sang-ayon ni Kimhan bago sinenyasan si Reaper na nakatayo naman sa tabi ng may kalakihang stereo. Kaagad naman iyong naunawaan ng lalaki at ilang sandali pa ay pumailanlang sa paligid ang lumang pop song na alam nila na paborito ni Adrielle.

"Alright...let's all dance, come on, guys," ani naman ni Azure na itinaas ang hawak na bote ng beer at nagsimula nang umindak nang marahan.

"C'mon on," sigaw ni Kimhan sa mga kapatid nitong napailing na lang. Mukhang mapapasubo na naman sila sa sayawan nang dahil sa psychotic nilang kapatid.

Nagsimulang humakbang si Crimson palapit kina Russet at Adrielle na nagsisimula na ring sumayaw. Kagaya ng dalawa, maging nina Kimhan at Azure na enjoy na enjoy na rin sa pagsayaw ay nagsimula na rin siya sa pag-indak habang dahan-dahang naglalakad.

"Let's go, Aug..." tawag ni Adrielle sa panganay nilang kapatid na wala na ring nagawa kundi makisabay sa sayawan ng lima.

Inabot ni Russet ang kamay ni Adrielle na kaagad naman umikot nang mahawakan ng una. Parehong malawak ang mga ngiti nilang dalawa. Sa pito niyang mga kapatid na lalaki kasi ay si Russet ang pinaka-close niya.

Napansin naman ni Kimhan na hindi sumali sa kanila si Dalton kaya kaagad itong umirap na sinundan pa ng pag-ikot pataas ng mga mata nito.

"What?" Pasinghal na pansin ni Kimhan kay Dalton. "Aren't you going to join us?" tila untag singhal nito sa kapatid.

Walang nagawang napabuntong-hininga na lamang si Dalton bago patamad na tumayo. Bitbit ang inumin nito ay nagsimula na ring humakbang ang lalaki palapit sa mga kapatid nitong nagsasayawan.

"Alright!" lukot ang mukhang ani ni Dalton. "Screw this..." Pabulong na turan nito bago nagsimula na ring igiling ang matigas pa sa poste ng kuryente na katawan.

Nangingiting pinagmasdan naman ni Lion ang walo niyang mga anak. Nang isa-isa niyang ipahanap ang mga ito noon ay suntok sa buwan ang pag-asam niyang magkakasundo ang mga ito. Bukod kasi sa hindi lumaking magkasama ang mga ito ay iba rin ang nakasanayang kapaligiran. But they are still a Guerrero. Kahit madalas nag-aaway ang mga ito ay palagi pa rin namang nagkakasundo sa huli. And they all have each other's back—always. Iyon ang labis na nagpapasaya sa kanya.

Tinungga ni Adrielle ang natitirang laman ng hawak niyang bote ng beer habang patuloy sa pag-indak nang marahan nang bigla siyang mapatingin sa gawi ng fountain kung saan mayroong naka-upo na malaking lion na gawa sa semento sa gitna habang nakapa-ikot naman dito ang walong maliliit na version ng lion. Sandaling kumunot ang noo niya nang mapansin ang lalaking nakatayo roon. Bago ito sa kanyang paningin. Kahit kasi wala siya sa Pilipinas sa loob ng mahigit isang dekada ay pamilyar na siya sa mukha ng mga tauhan ng kanilang ama. Isa iyon sa mga bagay na dapat nilang malaman, ang kilalanin ang lahat ng mga nakapaligid sa kanila lalo na ang mga bodyguards.

"Who is he?" Kunot ang noo na tanong niya kay Russet. Tumigil siya sa pagsayaw nang walang takot na salubungin ng lalaki ang paningin niya. Maliwanag sa gawi nito kaya kitang-kita niya iyon kahit pa may kalayuan din mula sa kinaroroonan nila ang kinatatayuan nito.

Napatingin naman si Russet sa bahaging tinitingnan ni Adrielle bago nagkibit ng balikat. "Bagong bodyguard ni Dad," balewalang sagot niya sa kapatid.

"Ow?" Usal ni Adrielle bago ibinaling sa ama ang kanyang pansin. "I want him to be my personal bodyguard, Dad," ani niya rito na halos sabay na ikinatigil sa pagsayaw ng mga kapatid niya. Tila iisa ang ulong sabay na nabaling sa kanya ang atensiyon ng mga ito bago siya tinapunan ng nagdududang tingin.

"Are you serious?" hindi makapaniwalang tanong ni Dalton.

"You what?!" salubong ang mga kilay na untag naman ni Kimhan.

"Bodyguard?" Nakataas ang kilay na ulit ni August sa sinabi ni Adrielle. "You?" puno ng pagdududang dugtong pa nito.

"What do you mean?" lukot ang mukhang tanong naman ni Russet.

Umikot ang mga mata ni Adrielle pataas bago ngumuso."What?" Angil niya sa mga kapatid. "Am I not allowed to have one? Dad?" dugtong niya bago tumingin sa ama na napapailing na lamang. Inabot nito ang maliit na UHF two-way walkie-talkie radio na nakapatong sa maliit na mesang gawa rin sa bakal kagaya ng mga upuan. Pinindot nito ang button sa gilid at saglit lang ay kausap na nito ang bagong bodyguard.

"Come over here, Bob..." ani ni Lion sa lalaki na kaagad namang naglakad patungo sa lanai kung saan sila naroroon.

Ilang sandali pa ay naroon na sa tapat nila ang lalaking seryoso ang mukhang humarap sa kanila.

"Good evening po," bati nitong bahagyang yumuko bilang paggalang.

Ikiniling ni Adrielle ang kanyang leeg bago inabot ang kanang kamay sa lalaki.

"Hi, I'm Adrielle," pagpapakilala niya sa lalaki na tinawag ng kanyang ama na Bob kasabay ng pag-angat ng magkabilang sulok ng kanyang mga labi. Halos magkasabay namang nag-angat ng kilay ang pitong Guerrero na nakapaligid sa kanila. Bakas sa mukha ng mga ito ang pagkamangha.

Did they saw it right? Matamis na nakangiti ang bunso nilang kapatid sa kaharap nitong bodyguard?

Napatingin si Azure kay Russet bago bumulong.

"This is fun..."

Tumikhim naman si Lion bago nakangiting tumingin kay Cougar na bakas sa mukha ang pagtataka.

"This is my youngest, Bob," ani ng big boss ng Octagon kay Cougar. "and from now on, you will be her personal bodyguard..."

Report
Share
Comments
|
Setting
Background
Font
18
Nunito
Merriweather
Libre Baskerville
Gentium Book Basic
Roboto
Rubik
Nunito
Page with
1000
Line-Height